Skihelm-OnlineNL

Privacy statement wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Skihelm-Online.nl, gevestigd aan Daltonstraat 37 te Zwijndrecht (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Skihelm-Online.nl
(onderdeel van GolfDriver Europe BV)
Norbruislaan 1
7761 CG Schoonebeek
Telefoonnummer: +31 (0)85 - 13 07 417

W.H. Jordaan is de Functionaris Gegevensbescherming van Skihelm-Online.nl, te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skihelm-Online.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij op uw verzoek deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Skihelm-Online.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verwerken van uw bestelling
- Het afhandelen van uw betaling
- Het verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Skihelm-Online.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Skihelm-Online.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Skihelm-Online.nl gebruikt geen computerprogramma's of –systemen die automatische besluiten nemen. Wel wordt door externe leveranciers Mollie en PayPal (betalingen afhandelen). 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Skihelm-Online.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaarperiode Doel
Naam, Adres, Woonplaatsgegevens Maximaal 2 jaar Het verlenen van productgaranties
Naam, Adres, Woonplaatsgegevens Maximaal 2 jaar Het bezorgen van bestellingen
Naam, Adres, Woonplaatsgegevens Maximaal 2 jaar Het sturen van nieuwsbrieven
Aankoophistorie Maximaal 2 jaar Het verlenen van productgaranties


Delen van persoonsgegevens met derden
GolfDriver Europe BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GolfDriver Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Skihelm-Online.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens zelf inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u op onze website een eigen account heeft aangemaakt, kunt u deze gegevens ook zelf inzien, wijzigen of verwijderen door in te loggen met de aan u verstrekte inloggegevens. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skihelm-Online.nl. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om dié persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Skihelm-Online.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Skihelm-Online.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of via [email protected].